การจัดการความขัดแย้งทางสังคมในประเทศไทย 

ความขัดแย้งถึงได้ว่าเป็นประเด่นที่มีความสำหรับเป็นอย่างมากในสังคมประเทศและในปัจจุบัน  ซึ่งมันสามารถเจอขึ้นได้กับบุคคลในทุกระดับชนชั้นไม่ว่ะเป็นความขัดแย้งชนชั้นระดับโลกความขัดแย้งภายในประเทศหรือแม้แต่กระทันโจรย์เล็กๆของทางสังคมและถ้าหากว่าไม่ได้รับการแก้ไขที่อย่างถูก

วิธีและผลที่อาจจะตามมามันอาจจะนำไปสู่ผลที่มีความรุนแรงได้ดังนั้นการที่จะทำความเข้าใจของสภาพความขัดแย้งมันอาจจะช่วยให้เรายุติความขัดแย้งตรงนั้นได้ประเด่นความขัดแย้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด่นที่มีความสำคัญและควรศึกษาหาวิธีแก้ไขเพื่อประโยช์นของคนในสังคมและประเทศชาติ

วิธีการแก้ไขความขัดแย้งอาจจำแนกได้เป็น3แนวทางใหญ่ๆได้แก่

1 วิธีชนะ แพ้ WIN LOSE METHODคือ มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้สิ่งที่เขานั้นต้องการจะเป็นฝ่ายชนะส่วงอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ท เช่น วิธีการใช้ความรุนแรง VIOLENCE FIGHT 

วิธีการบัญญัติกฏหมายLEGISLATION 

วิธีการที่ใช้เหนือกว่าการบังคับFORCING

2 วิธีแพ้ทั้งคู่LOSE LOSE METHOD เป็นวิธีที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เขานั้นต้องการได้หรืออาจจะได้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น วิธีการแพ้ทั้งคู่หรือยุติศึก LOSE LOSE

วิธีการเพิกเฉยแบบไม่ยุ่งเกี่ยวIGNORANCE

3 วิธีชนะทั้งคู่ WIN WIN METHOD คู่ขักแย้งสามารถที่แก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างตามที่ต้องการทั้งสองฝ่ายโดยจะใช้กลยุต่างที่อาจจะทำให้ได้ชนะมาทั้งนั้น เช่น วิธีการให้อภัยยกโทษหรือการคือดีFORGIVENESS

วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันINTEGRATIVE PROBLEM SOLVING แต่อย่างไรก็ตามในความขัดแย้งถือว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์ที่จะต้องมีความแตกต่างไปจากคนอื่นอย่างเช่นความคิด ความเชื่อ ในการรับรู้ข้อมูล หรือ ในส่วนของเรื่องข้อเท็จจริงความแตกต่างในเป่าหมายของแต่ละบุคคลในสังคมพฤติกรรมส่วนบุคคลและการประติบัติตามหรือแม้แต่การฝ่าฝืนกฏระเบียบต่างๆของสังคมเป็นต้น

ความขัดแย้งถือว่าอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถที่จะจัดการบริหารและจัดการกันได้เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สังคมทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร